Chorų šventė

Jubiliejinė XX Vaikų ir jaunimo bažnytinių chorų šventė „Sveika, Jūrų Žvaigžde“

2010 m. gegužės 29 d.
Kretinga

Šventės programa:

9:00 Chorų registracija Parapijos namuose

10:00 Šventės atidarymas ir katechezė Lurdo slėnyje

10:45 Iškilminga eisena į bažnyčią

11:00 Šv. Mišios ir jubiliejinių padėkų įteikimas bažnyčioje

12:00 Fotografijų paroda „Vaikų chorų šventei – 20“ bažnyčios galerijoje ir agapė-vaišės šventoriuje

Šventės giesmynas
Parsisiusti

Šventės organizatoriai:

Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba

Telšių vyskupijos Šv. Cecilijos draugija

Telšių vyskupijos jaunimo centras

Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija ir vienuolynas

VAIKŲ IR JAUNIMO BAŽNYTINIŲ CHORŲ ŠVENTĖS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vaikų ir jaunimo bažnytinių chorų šventė ,,SVEIKA, JŪRŲ ŽVAIGŽDE“ – projektas, skirtas vaikų ir jaunimo bažnytinių chorų visaverčiam ugdymui, gebėjimų ir polinkių liturginiam giedojimui plėtojimui bei geresnių ugdymosi sąlygų sudarymui.

2. Programos vykdytojai – Telšių vyskupijos Šv. Cecilijos draugija, Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba, Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapija, broliai pranciškonai, Telšių vyskupijos jaunimo centras, kitos bažnytinės jaunimo organizacijos, vaikų ir jaunimo bažnytiniai chorai iš visos Lietuvos.

II. SITUACIJOS ANALIZĖ

3.   Šiuo metu vaikus ir jaunimą liturginiam giedojimui rengia bažnyčių vargonininkai, bažnytinės jaunimo organizacijos, tikybos mokytojai, muzikos mokytojai.

4. Nėra Lietuvos Vyskupų Konferencijos aprobuoto leidinio, skirto vaikų giedojimui šv. Mišiose ar šlovinimo pamaldose.

5.  Nuo 1993 m., kasmet, paskutinįjį gegužės šeštadienį Kretingoje vyksta vaikų ir jaunimo bažnytinių chorų šventė. Šis tradicija tapęs renginys kaskart sukviečia vis daugiau vaikų ir jaunimo chorų iš visos Lietuvos, platėja šventės dalyvių ratas – joje dalyvauja profesionalūs ir mėgėjiški kolektyvai.

6.   Pastebimos šios vaikų ir jaunimo bažnytinių chorų liturginio giedojimo problemos:

  • nėra bendros vaikų ir jaunimo bažnytinių chorų liturginio giedojimo sampratos;
  • per menkai formuojama nuomonė, kad liturginis giedojimas – tai visos Bažnyčios turtas;
  • dalis visuomenės laikosi nuomonės, kad Bažnyčioje galima giedoti bet kaip, svarbu kad visi dalyvautų;
  • nėra vaikų ir jaunimo bažnytinių chorų ugdymo sistemos;
  • socialinio dėmesio ir finansinės paramos stoka vaikų ir jaunimo bažnytiniams chorams trukdo plėtoti pamaldų giedojimą, didina psichologines vaikų problemas, mažina motyvaciją.

III. PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

7.  Projekto tikslas – puoselėti vaikų ir jaunimo bažnytinį giedojimą.
8.  Tobulinti ir kelti parapijinių vaikų ir jaunimo chorų muzikinį lygį.

9.  Sukurti vaikų ir jaunimo bažnytinių chorų ugdymo sistemą.

10.  Puoselėti klasikinės sakralinės muzikos palikimą.

11.  Skatinti naujos muzikos panaudojimą ir kūrimą, laikantis liturginio giedojimo nuostatų.

12.  Supažindinti su šlovinimu ir šiuolaikine krikščioniška muzika.

IV. PRIEMONĖS

13.  Vaikų ir jaunimo chorų vadovų supažindinimas su giesmėmis ir siekiamais šventės tikslais.

14.  Seminarai apie liturginę – sakralinę muziką ir šlovinimą vaikų ir jaunimo chorų vadovams.

15.  Naujų giesmių kūrimo skatinimas, skelbiant įvairius konkursus ir pan.

16. Šventės giesmynas, kurio repertuarą, atsižvelgdama į chorų vadovų pasiūlymus, parengia Telšių Vyskupijos šv. Cecilijos draugija.

17. Šventės populiarinimas ir medžiagos platinimas, už kurį atsakingas Telšių vyskupijos jaunimo centras kartu su įvairiomis bažnytinėmis vaikų ir jaunimo organizacijomis.

18. Šventės programos sudarymas, vedimas, organizavimas, projektų rašymas, paruošiamieji darbai, kuriuos vykdo Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba.

19. Vaikų ir jaunimo bažnytinių chorų šventė ,,SVEIKA, JŪRŲ ŽVAIGŽDE“ vyksta Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijoje kasmet paskutinį gegužės mėnesio šeštadienį. Šventės globėjai – broliai pranciškonai.

IV. NUMATOMI REZULTATAI

20.  Rekomendacijų parapijoms dėl darbo su vaikų ir jaunimo chorais parengimas.

21.  Vaikų ir jaunimo bažnytinių chorų ugdymo sistemos atsiradimas.

22. Vaikų ir jaunimo bažnytinių chorų šventė ,,SVEIKA, JŪRŲ ŽVAIGŽDE“ – tradicinis renginys Lietuvoje.

23.  Kokybiškas giedojimas šv. Mišių bei šlovinimo metu projekte dalyvaujančiose parapijose, tai pat ir bendruose bažnytinių organizacijų renginiuose.

V. LĖŠŲ POREIKIS

24. Šventė finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ir kitų šaltinių.

Komentarų: 0

(privalomas)
(privalomas, bet nebus skelbiamas)