TRIJŲ KARALIŲ ŠVENTĖ ROKIŠKIO PARAPIJOJE

>TRIJŲ  KARALIŲ  ŠVENTĖ  ROKIŠKIO PARAPIJOJE  ir Onos Seibutienės eilės

Trijų karalių šventės dieną po trijų šv. Mišių bažnyčioje  į  parapijos salę rinkosi parapijiečiai.  Akį traukė puošni kalėdinė eglutė, gausūs suneštinių vaišių stalai. Šurmuliavo, ruošėsi pasirodymui maldos grupės, sukiojosi klebonas Vilnis Viktoras Cukuras,  fiksuodamas renginio akimirkas parapijos tinklapio nuotraukų galerijai…IMG_0419

Kaip dera, šventę pradėjo svečiai- Trys Karaliai  su Betliejaus žvaigždės nešėja Albina Bražiūniene. Karaliai išminčiai iškilmingai sveikino eilėmis, daina, gražiausiais linkėjimais, vaišino vaikučius saldainiais… Ir išskubėjo į kitą šventę, nes visur buvo laukiami.

O mes pasinėrėme į muzikos rūbu aprengtus filmo epizodus: Jėzaus gimimas tvartely, šalia avių bandos, trijų karalių pagarbus apsilankymas, Simonas su kūdikėliu ant rankų, Jėzus eina, moko, gydo, glaudžia, veda…

Mūsų dekanas pasveikino visus su švente ir, kaip visada, nuteikė pamąstymui; juk iš tikro tie įvykiai realybėje buvo labai proziški, ne tokie romantiški, kaip apgaubiami  žvelgiant iš amžių nuotolio. Bet, pasak jo, tebūna dabar ta romantika, šventinė nuotaika, kad nuoširdesnė, šiltesnė būtų žmonių bendrystė tiek mūsų šios dienos šventėje, tiek ir visais šiais  2013-siais, tikėjimo metais…ciekavos

Staiga pasirodė rokiškietiška tarme tarškėdamos dvi „ciekavos kaiminkos“ persirengėlės. Viena jų, ciekavoji Ona, atsivedė antrąją, „nebelabai ciekavą“ Zitą, į šitą „suvejimą“ ir ėmėsi jai (bei mums salėje) aiškinti bei pristatinėti pasirodymus. Pirmiausia jos pakvietė dvi mergytes – angelėlius. Angelėliai – Tautvilė Jasiulevičiūtė ir Patricija Peciukonytė –  gražiai pagrojo elektriniais vargonėliais, gavo saldainių ir po vaikišką „Magnifikat“.ansamblis

Skambiais balsais, gražiomis giesmėmis sužavėjo Rokiškio kultūros centro kamerinis choras su vadove Giedra Markevičiene. Ačiū joms.

Ciekavoji Ona pakalbino Marijos Legiono vadoves Liuciją Barzdaitę, Stasę Tunaitienę. Šios kvietė papildyti Legiono gretas, kalbėjo apie svarbius jų reguloje dalykus: meilę, tikėjimą,   …

Gyvojo Rožinio septynių būrelių atstovės, dvidešimt moterų, pasirėdžiusios baltom bliuzelėm, juodais sijonais, pusračiu sustoję sudarė visą rožančių – 20 slėpinių. Keturias rožinio dalis simbolizavo ant rankos riešo atitinkamų spalvų rožės: baltos, melsvos, raudonos,

geltonos. Kiekviena paeiliui skaitė savo slėpiniui skirtus posmus, parinktus vadovės Onos Seibutienės. Užbaigė bendra malda: “Tau maldų vainiką, Marija, aukojam, už visas malones širdingai dėkojam“ ir padėjo keturias gyvas rožes prie Marijos kojų.

Čia Ona paskelbė “reklamą“- vaišių pusvalandį. Visus ir vaišių stalą laimino klebonas V.V. Cukuras. Su apetitu ragavom pyragus, dalinomės sumuštinius, vaisius, gėrėm kavą, arbatėlę, gyrėm gaspadinę Genutę Medelskienę, gražiai paruošus ir papuošus stalą.

Ir vėl susėdom; tęsėsi koncertas. Ko tik čia nebuvo!

Sveikino Šeimos centro darbuotoja Dalia Spundzevičienė.

Vėl dainavo kamerinis choras,  Astos Vajegienės ir Giedros Markevičienės duetas.

Klebonas V. V. Cukuras kvietė aktyviau burtis ir bendrauti, siūlė rinktis prie arbatos jaunoms šeimoms kartu su ilgą šeimyninio gyvenimo stažą turinčioms šeimom, dalintis, patarti, mokytis iš vyresnių patirties, išsaugoti šeimą.

Alma Gintalienė jautriais posmais palytėjo sausio 13-sios atmintį.

Stasė Tunaitienė  pabaksnojo į mūsų ydeles,  linkėjo „sušilti prie gerumo laužo“.

O Norbertas Byčkovskis, vaikiškai gniaužydamas tunikos padelkas, nuoširdžiai dainavo savo sukurtus tekstus, skirtus Marijai, Lietuvai.

Jaunimo grupelė širdingai giedojo giesmes.

Gi Nijolė Liugailienė apsakė visą žmogaus gyvenimą – sutalpino tik į 100 žodžių !

Buvo smagu. Iki pavakarės užteko šnekų, arbatos, sukosi rateliai, skambėjo juokai.

Ona dėkojo visiems – dalyviams ir žiūrovams. Ir mes visi dėkingi aktyviosioms iniciatorėms: Onutei Seibutienei, Danguolei Namajūnienei, Irenai Saikalienei, Zitai Mainelienei, Nijolei Pranskūnaitei, Vytautui Rakauskui, klebonui Vilniui Viktorui Cukurui, Stanislavai Kviliūnienei, Vidmantei Lekavičienei, Kazimierai Siniauskienei, Albinai Bražiūnienei, kitiems dalyviams, pagalbininkėms,  visiems, kas atėjote. Išsinešę šventės šilumos, geros nuotaikos kibirkštėles, šildomės jomis  iki šiol. Dėkokime Dievui, dovanojančiam mums bendrystę, savo meilę.

2013 01 08                                                                            Zita Stalauskienė, Gyvojo Rožinio narė

 

TRYS KARALIAI IŠMINČIAI           Ona

 

ŽEMĖJ GIMS GARSUS KARALIUS,                    O KĄ AŠ GALĖČIAU TAU,
IŠMINČIAI ŽINOJO                                                  DIEVE DOVANOTI ?-
ŽVAIGŽDĖ BUVO DIEVO ŽENKLAS,                  -TIKTAI MEILĘ IR MALDAS
KAI IEŠKOT IŠJOJO.                                                 TAU KASDIEN AUKOTI.
 
Į JERUZALĘ PIRMIAUSIA,
Į RŪMUS KARALIŲ,
ATIDUOTI DOVANAS                                              JUK DĖL MŪSŲ ATPIRK ĖJAS
GIMUSIAM VAIKELIUI.                                        UŽGIMĖ ŠIANDIENĄ.
                                                                                         TODĖL NEŠKIM PER PASAULĮ
BET , DEJA, NERADO ČIA,                                    DŽIUGIĄJĄ NAUJIENĄ.
KUR UŽGIMT DERĖJO.
KĄ DARYT? Į DANGŲ ŽVILGT,
ŽVAIGŽDĖ PATEKĖJO.
 
RODĖ KELIĄ JOS ŠVIESA
Į BETLIEJŲ TYLŲ.
IR SUSTOJO, KAIP ŽINIA,
VIRŠ TVARTO GALVIJŲ.
 
JUOZAPAS IR MARIJA,
ĖDŽIOS PRIE AVELIŲ,
VYSTĖ IR SŪPAVO ČIA
GIMUSĮ VAIKELĮ.
 
 
ŽMONĖS BUVO NEGERI,
PRAŠANT NEPADĖJO,
IR GIMDYTI NAMUOSE
VIETOS PAGAILĖJO.
 
 
 
TIK IŠMINČIAI IŠ RYTŲ
GARBINT SUGALVOJO,
AUKSO, MIROS, SMILKALŲ
JĖZUI DOVANOJO.
 
 
O, KAD ERODO KLASTA
VAIKUI NEPAKENKTŲ,
GREITAI BUVO SURASTA
IŠEITIS – APLENKTI

ONA SEIBUTIENĖ

                                                             ROKIŠKIS

 

2012 m. gruodis 31 d.