Sakramentai

SAKRAMENTŲ ŠVENTIMAS

„Naujojo Įstatymo sakramentai yra Kristaus įsteigti, jų yra septyni: Krikštas, Sutvirtinimas, Eucharistija (Švenčiausiasis sakramentas), Atgaila (Sutaikinimo sakramentas), Ligonių patepimas, Šventimai (Kunigystė) ir Santuoka. Septyni sakramentai apima visus svarbius krikščionio gyvenimo tarpsnius ir momentus; jie įdiegia ir ugdo krikščionių tikėjimo gyvenimą, gydo jį ir skiria jam užduotis” (Katalikų Bažnyčios Katekizmas [ KBK ] -1210)… Įkrikščioninimo sakramentai : Krikštas, Sutvirtinimas ir Eucharistija deda pamatus visam krikščioniškajam gyvenimui… Krikštu atgimę tikintieji būna sustiprinami Sutvirtinimo sakramentu, o Eucharistijoje maitinami amžinojo gyvenimo duona…” (KBK -1212).


KRIKŠTAS

Krikštas – tarsi krikščioniškojo gyvenimo pamatas. Krikštu mes esame išlaisvinami iš gimtosios nuodėmės ir atgimstame kaip Dievo vaikai bei tampame katalikų Bažnyčios nariais. Krikšto sakramento prasmę bei malonę atskleidžia šventimo apeigos. Esminė apeigų dalis yra triskart pilamas vanduo ant krikštijamojo galvos, lydint žodžiais: „N.., aš tave krikštiju Vardan Dievo: Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios.“ Krikšto sakramentas yra be galo svarbus ir būtinas sakramentas mūsų išganymui. Krikštas ne tik nuplauna visas nuodėmes, jis taip pat padaro krikštijamąjį nauju kūriniu, Dievo vaiku, Šventosios Dvasios šventove. Krikšto sakramentas – nekartojamas sakramentas. Jis įspaudžia krikščioniui dvasinę, neišdildomą   priklausomybės Kristui žymę. Tos žymės nepanaikina jokia nuodėmė.

Kada krikštyti vaikelį? Nustatant, kada krikštyti kūdikį pirmiausia reikia paisyti jo sveikatos būklės, kad nemirtų be krikšto. Kūdikį reikėtų pakrikštyti kuo greičiau, nebent yra tam priežasčių: atidedant vėlesniam laikui, kai abejojama, kad kūdikis bus katalikiškai auklėjamas arba nėra tėvų sutikimo kūdikio krikštui. Tradiciškai – mėnesio laikotarpyje arba iki 40-os dienos.

Kokios krikšto dalyvių pareigos? Labai svarbu, kad kūdikio tėvai ir krikštatėviai sąmoningai pasirengtų dalyvauti krikšto apeigose, kuriose prašo vaikučiui krikšto, daro kryžiaus ženklą ant krikštijamojo kaktos, išpažįsta tikėjimą, atsižada piktosios dvasios, laiko uždegtą žvakę. Įsipareigoja vėliau krikštavaikiui gilinti tikėjimo tiesas apie Dievą.

Kas gali būti krikštatėviais? Krikštatėviai patys turi būti priėmę Krikšto ir Sutvirtinimo sakramentus, pakankamai subrendę šioms pareigoms atlikti, nebūti krikštijamojo tėvas ar motina, jei yra vedę, – gyvenantys Bažnyčios palaimintoje santuokoje. Dar žinotina, kad jei tėvai gyvena be santuokos sakramento ar vieniši, jų vaikai gali būti krikštijami Katalikų Bažnyčioje ir tai nėra kliūtis krikštijamiesiems gauti malones, kurias dalina gerasis Dievas. Labai svarbu, kad būtų parinktas krikštijamajam šventojo vardas, kuris būtų jo gyvenime kaip užtarėjas bei globėjas.

Kad vaikutis būtų pakrikštytas Rokiškio parapijos bažnyčioje, tereikia užeiti į parapijos raštinę (Nepriklausomybės a. 1a) ar į bažnyčios zakristiją ir suderinti jums patogų laiką numatomą krikštui.

ŠVČ. SAKRAMENTAS (EUCHARISTIJA)

Eucharistiją gali priimti tik priėmusieji „Pirmąją Komuniją“, esantys be sunkios nuodėmės, o susituokusieji – gyvenantys Bažnyčios palaimintoje santuokoje. Tikintieji, turį sunkią nuodėmę, negali priimti Švč. Sakramento neatlikę sakramentinės išpažinties.

Iki Eucharistijos (Komunijos) priėmimo turi būti išlaikomas mažiausiai vienos valandos eucharistinis pasninkas (nevalgome, galime tik atsigerti vandens).

Švč. Sakramento ADORACIJA mūsų parapijoje vyksta kiekvieną savaitę – penktadieniais – nuo 17.00 iki 20.00 val. (18.00 val., kaip įprasta, šv. Mišios).

Gerbiami tėveliai,

Rokiškio parapijoje nuo paskutinio rugsėjo sekmadienio iki gegužės mėn. pabaigos vyksta katechezė, skirta vaikams nuo 9 metų pasiruošti Susitaikymo (Išpažintis) ir Eucharistijos (Komunija) sakramentams.

Katechezės užsiėmimai vyks šiokiadieniais, susitinkant maždaug valandai vieną kartą per savaitę (išskyrus mokyklinių atostogų metą) Parapijos namuose (Nepriklausomybės a. 4) laikantis nustatytų saugumo reikalavimų.

Pasirinktą Jūsų vaikui patogią dieną ir laiką katechezei įrašykite duomenų anketos pabaigoje.

Antrd.Treč.Ketrd.
15:0015:0015:00
16:3016:3016:30

Vaikams, kuriems netinka nė vienas iš lentelėje paminėtų laikų arba galintiems prisijungti giedoti chore 11-tos val. Šv. Mišiose, numatoma katechezės grupelė Sekmadieniais 9:45 val.

Kadangi joks pasiruošimas sakramentams neįsivaizduojamas be sekmadieninio dalyvavimo Šv. Mišiose, mes prašysime, kad pasirengimo laikotarpiu Jūsų vaikas kartu su Jumis dalyvautų sekmadienio Šv. Mišiose mūsų parapijoje 11.00 val.

Už vaiko sveikatą ir higienos laikymąsi atsako tėvai. Karščiuojantys, sloguojantys, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ar kitų užkrečiamųjų ligų požymių į katechezės susitikimus nebus įleidžiami.

Bus daroma rinkliava būtinoms katechezės išlaidoms padengti – patalpų naudojimo sąnaudoms, vaizdinėms metodinėms priemonėms, padalomajai medžiagai ir pan.

Vaikai, be pateisinamos priežasties praleidę katechezės užsiėmimus ar Šv. Mišias, po įspėjimo braukiami iš besiruošiančiųjų sakramentams sąrašų.

Jeigu Jus tenkina aukščiau išdėstytos sąlygos, malonėkite užpildyti duomenų anketą ir pasirašyti sutikimą. Užpildyti anketą galite Šv. Mišiose rugsėjo 10, 11-18 d. 11.00 val.  

Pirmas susitikimas dėl ruošimosi Pirmajai Šv. Komunijai (vaikų kartu su tėveliais) vyks bažnyčioje, SPALIO 1 d. 11.00 val. (pradėsime švęsdami Šv. Mišias).

P.S. Vaikų ruošimosi sakramentams laikotarpiu, vienakart per mėnesį, tėveliams (globėjams) taip pat vyks katechezė. Katechezės diena ir laikas bus suderinti pirmo susitikimo metu.

ATGAILA

Nusikalsdami žmonėms ir dorinei tvarkai, visų pirma nusikalstame Dievui. Tad ir dovanojimą tegalime gauti iš Dievo per Bažnyčią. Norėdami gauti nuodėmių atleidimą pirmiausia pasitikriname sąžinę – prisimename, kokias nuodėmes ir kaip dažnai padarėme. Paskui gailimės, Dievo nepaklausę, jį įžeidę ir ryžtamės taisytis. Tada einame prie klausyklos ir nuoširdžiai viską prisipažįstame Kristaus ir Bažnyčios atstovui kunigui. Gavę atleidimą atsilyginame ir taisomės: atliekame paskirtą atgailą, atsiteisiame skriaudas ir skolas, atšaukiame melą ar šmeižtą, vengiame nuodėmei palankių progų bei aplinkybių.

SUSITAIKYMO PAMALDOS Rokiškio bažnyčioje vyksta advento ir gavėnios paskutinį šeštadienį.

ATLAIDAI yra laikinosios bausmės už nuodėmes, kurių kaltė jau panaikinta, atleidimas. Priimant Atgailos sakramentą, atleidžiamos nuodėmės, bet bausmės nėra visiškai pašalinamos. Būtent tos bausmės pašalinimas ir pelnomas atlaidais. Mūsų parapijoje atlaidai: šv. apaštalo evangelisto Mato (keliami į artimiausią sekmadienį), Švč. Jėzaus Širdies ir Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų – Žolinės.

SUTVIRTINIMAS

Gerbiami tėveliai,

 Rokiškio parapijoje nuo rugsėjo paskutiniojo sekmadienio iki gegužės mėn. vidurio vyksta katechezė, skirta 15-18 metų jaunuoliams pasiruošti Sutvirtinimo sakramentui. Šis sakramentas – tai krikščioniškojo gyvenimo pilnatvės ženklas ir Krikšto sakramento atbaigimas. Šventosios Dvasios veikimu gauta malonė sutvirtins Jūsų sūnų/dukrą katalikų tikėjime bei teiks drąsos liudyti Kristų šiandieniniame pasaulyje.             

Katechezės užsiėmimai vyks trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais ir sekmadieniais, susitinkant maždaug vienai valandai vieną kartą per savaitę (išskyrus mokyklinių atostogų metą) Parapijos namuose (Nepriklausomybės a. 4) laikantis nustatytų saugumo reikalavimų.

Kadangi joks pasiruošimas sakramentams neįsivaizduojamas be sekmadieninio dalyvavimo Šv. Mišiose, mes prašysime, kad pasirengimo laikotarpiu Jūsų sūnus / dukra dalyvautų sekmadienio Mišiose mūsų parapijoje 18.00 val.

Už jaunuolio /jaunuolės sveikatą ir higienos laikymąsi atsako tėvai. Karščiuojantys, sloguojantys, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ar kitų užkrečiamųjų ligų požymių į katechezės susitikimus nebus įleidžiami.

Bus renkama 30 Eur metinė auka būtinoms katechezės išlaidoms padengti – patalpų naudojimo sąnaudoms, vaizdinėms metodinėms priemonėms, padalomajai medžiagai. Auką atnešti iki gruodžio 5 d. Negalintiems tiek skirti, pranešti katechetui.

Katechezės dalyviai, be pateisinamos priežasties praleidę katechezės užsiėmimus ar Šv. Mišias, po įspėjimo braukiami iš besiruošiančiųjų Sutvirtinimui sąrašų.

                    Jeigu Jus tenkina aukščiau išdėstytos sąlygos, malonėkite dalyvauti pasiruošimo katechezei Šv. Mišiose rugsėjo 10, 17, 24 dienomis 18.00 val. Rokiškio parapijos bažnyčioje ir užpildyti duomenų anketą ir pasirašyti sutikimą.

Pirmas susitikimas, ir visa informacija – SPALIO 1 d. (sekmadienį) 18.00 val. bažnyčioje (pradėsime švęsdami Šv. Mišias).

P.S. Vaikų ruošimosi sakramentams laikotarpiu, dukart per mėnesį, tėveliams (globėjams) taip pat vyks katechezė. Katechėzės diena ir laikas bus suderinti pirmo susitikimo metu.

                      www.rokiskioparapija.lt

                  Tel. 8 688 79988 (kun. Ernestas Želvys)

e. paštas: rokiskioparapija@gmail.com

LIGONIŲ PATEPIMAS

Jis sutvirtina ligonio sielą išganymui, pagelbsti kūnui kovoti su liga, atleidžia užmirštas arba dėl silpnumo nepajėgtas išpažinti nuodėmes. Sąmoningas katalikas rūpinasi priimti Ligonių patepimo sakramentą kiekvienos rimtos ligos pradžioje, o jai užsitęsus ir pakartotinai.

Namuose, laukdami kunigo su sakramentais, baltai apdengiame stalą, ant jo pastatome kryžių (arba šventą paveikslą) ir uždegame dvi žvakes. Padedame lėkštelę su vatos gumulėliais, stiklinę vandens ir šaukštą.

Rokiškio ligoninėje kunigai teikia ligonių patepimo sakramentą kiekvieno mėnesio trečią penktadienį.

SANTUOKA

Kad jungtuvės būtų sakramentas ir užtikrintų Dievo globą sutuoktinių ateičiai, jos turi būti atliekamos pagal bažnyčios nuostatus. Norintieji tuoktis kreipiasi į kunigą ne vėliau kaip 5 mėn. prieš numatytą jungtuvių datą.

REIKALINGI DOKUMENTAI: Krikšto ir laisvo stovio liudijimas (išduodamas bažnyčioje, kurioje buvote krikštytas) bei pažyma iš Šeimos centro apie išklausytus pasirengimo bažnytinei santuokai kursus. Jei gyvenate kitoje parapijoje, dar reikalingas jūsų parapijos klebono leidimas susituokti už parapijos ribų. Sužadėtiniai, surinkę reikiamus dokumentus, ne vėliau kaip 1 mėn. prieš santuoką, privalo užpildyti pasirengimo santuokai anketą. Tai galima padaryti parapijos raštinėje. Būtinas abiejų sužadėtinių dalyvavimas.

SUAUGUSIŲJŲ ĮKRIKŠČIONINIMAS

Įkrikščioninimo sakramentai: Krikštas, Sutvirtinimas ir Eucharistija deda pamatus visam krikščioniškajam gyvenimui. „Kristaus malone žmonėms suteikiamas dalyvavimas dieviškojoje prigimtyje tam tikra prasme primena jų prigimtinio gyvenimo pradžią, augimą ir stiprėjimą. Krikštu atgimę tikintieji būna sustiprinami Sutvirtinimo sakramentu, o Eucharistijoje maitinami amžinojo gyvenimo duona. Taip šiais įkrikščioninimo sakramentais jie gauna vis daugiau dieviškojo gyvenimo turtų ir vis labiau priartėja prie tobulos meilės.“ (KBK1212)

Asmenys, kuriems yra sukakę 18 metų ir daugiau, specialiose suaugusiųjų grupėse yra rengiami priimti pirmuosius Bažnyčios sakramentus: Krikštą, Atgailą, Eucharistiją ir Sutvirtinimą. Suaugusieji, Įkrikščioninimo sakramentams, registruojasi e. paštu: rokiskioparapija@gmail.com ir renkasi į pirmąjį susitikimą rugsėjo 30 d. 18 val.

KITI PATARNAVIMAI

LAIDOTUVĖS

  • Bažnyčia meldžiasi už visus mirusius, bet iškilmingą pagarbą teikia tik katalikams, kurie krikščioniškai gyveno.
  • Netinka primesti bažnytinių laidotuvių tiems, kurie patys jų nenorėjo, arba gyveno ir mirė nekatalikiškai.
  • Atvykstant pas kunigą reikia turėti mirusiojo mirties pažymą bei žinoti jo tėvo vardą, motinos vardą bei mergautinę pavardę.

KĄ REIŠKIA „UŽSAKYTI MIŠIAS“?

  • Šv. Mišios yra Jėzaus Kristaus auka už visus visų laikų žmones, todėl mes taip pat turime stengtis dalyvauti jose su konkrečiais prašymais, padėka.
  • Gražus paprotys užsakyti šv. Mišias kokia nors intencija (už mirusius; dėkojant; prašant). Tai niekada nesusiaurina Mišių, nepadaro jų tik „mano Mišiomis“, tik už mano paminėtus žmones ar reikalus, bet padeda mūsų bendrai maldai tapti konkretesne ir gyvesne.
  • Pagal seną tradiciją, užsakydami Mišias tikintieji palieka auką, taip išlaikydami savo parapijos kunigus.

KAIP ELGTIS BAŽNYČIOJE?

Šv. apaštalas Paulius rašo: „Kas nevertai valgo tos duonos ar geria iš Viešpaties taurės, tas bus kaltas Viešpaties Kūnu ir Krauju. Teištiria žmogus pats save ir tada tevalgo tos duonos ir tegeria iš tos taurės. Kas valgo ir geria to Kūno neišskirdamas, tas valgo ir geria sau pasmerkimą” (1Kor 11, 27-29).

Todėl būtina kiekvienam pasiruošti:

Bažnyčia yra Dievo namai, todėl visiems Dievo vaikams privalu atitinkamai juose ir elgtis: su ypatingu dėmesingumu ir pagarba, kaip pritinka šventoje vietoje. Drabužiai įeinant į šventovę taip pat turi būti atitinkami, nes „mūsų kūnas yra Šventosios Dvasios šventovė” (1 Kor 6, 19). Drabužiai šventovėje turi pabrėžti pagarbą, todėl daugelyje šalių į bažnyčią neįleidžiami apsinuoginę. Vyrai nusiima kepures. Kada Jūs įeinate į šventovę, labai prašome išjungti mobiliuosius telefonus arba perjungti į begarsį režimą.

Prasminga įeinant persižegnoti su švęstu vandeniu, kuris primena mums krikšto sakramentą, per kurį Jūs tapote krikščionimis, tai yra, Dievo vaikais. Kiekvienoje bažnyčioje yra altorius, ant kurio aukojamos šv. Mišios, o tabernakulyje saugomas Švč. Sakramentas – gyvas Jėzus Kristus. Tai parodo visada deganti lempelė, kuri yra tikėjimo simbolis. Atsiklaupus pagarbinamas Jėzus Kristus čia ir dabar esantis bažnyčioje.

Pereinant iš vienos bažnyčios pusės į kitą, ties centru visada priklaupiame, taip parodydami pagarbą esančiam altoriuje Jėzui.

Yra gera nešti vaikučius į šventyklą – bažnyčią mokyti juos maldų, prižiūrint juos, kad jie nedrumstų ramybės. O labiau subrendusius mokyti, kad nekramtytų bažnyčioje gumos ar saldainių. Dievo namai turi būti religinės tylos oazė, o ne vieta, panaši į turgų. Bažnyčioje nesikalbame.

Leave a Reply

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *