50 dienų, nuo Velykų iki Sekminių

Žiurėti čia: https://www.youtube.com/@GNKretinga

VELYKOS

Dangaus Karaliene, džiūgauk, aleliuja,

Ne Tas, kurį turėjai garbės nešioti, aleliuja,

Prisikėlė, kaip buvo sakęs, aleliuja.

Melski už mus Dievą, aleliuja.

Džiūgauk ir linksminkis, Mergele Marija, aleliuja.

Nes Viešpats tikrai prisikėlė, aleliuja.

Dieve, pradžiuginęs pasaulį savo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimu, leisk užtariant Mergelei Marijai, Jo Motinai, pasiekti amžinojo gyvenimo džiaugsmą. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen

40 DIENA

Dalyvaukite Velyknakčio pamaldose (net jeigu eisite į Mišias ir Velykų sekmadienį), kad užtartumėte tuos, kas bus priimti į visišką vienybę su Bažnyčią, ir su jais kartu švęstumėte. Jeigu nagalite dalyvauti Vigilioje, savarankiškai atnaujinkite Krikšto pažadus ir apmąstykite velykinį šlovinimo himną Exsultet.

39 DIENA

Didįjį penktadienį paskirkite kelias valandas, geriausiai nuo vidurdienio iki trečios valandos, tylai ir maldai; išjunkite visas medijas.

38 DIENA

Didysis ketvirtadienis nėra privaloma šventė. Bet pasistenkite nueiti į Paskutinės vakarienės Mišias. Jei galite, pasilikite bent valandą adoracijai, pabudėkite su Jėzumi tą naktį, kaip mokiniai paliko Jį vieną sielvartauti sode. Adoruodami bažnyčioje ar grįžę namo perskaitykite Evangelijos pagal Joną Jn 13-17 skyrius – mūsų Viešpaties atsisveikinimo kalbas, pasakytas per Paskutinę vakarienę.

37 DIENA

Išmokite šv. Ignaco Lojolos maldą. Sakykite ją lėtai, aiškiai, atiduodami Viešpačiui visą savo gyvenimo kontrolę.

Imk ir priimk, Viešpatie, visą mano laisvę, atmintį, protą ir valią, visa, ką turiu ir valdau.

Tu, Viešpatie, man tai davei, Tau visa grąžinu.

Visa yra Tavo – tvarkyk pagal savo valią.

Duok man tik savo meilę ir malonę, nes man to užtenka.

36 DIENA

Kasdien dėkokite Viešpačiui už savo gyvenimo kryžių – išbandymus ir nesėkmes – pasitikėdami, kad Dievas jį pavers gėriu.

35 DIENA

Išmokite pal. Šarlio de Fuko atsidavimo maldą. Atiduokite Dievui savo nuosavybę, ateitį ir gyvenimą lėtai ir aiškiai kartodami maldos žodžius.

Tėve, atsiduodu į Tavo rankas.

Daryk su manimi, ką nori.

Kad ir ką darytum, dėkoju Tau.

Viskam esu pasirengęs, viską priimu.

Teįvyksta Tavo valia manyje ir visuose Tavo kūriniuose.

Nieko daugiau netrokštu, o Viešpatie.

Į Tavo rankas atiduodu savo sielą; aukoju ją Tau su visa savo širdies meile, nes myliu Tave ir man reikia savo dovanoti, atsiduoti į Tavo ranka be išlygų ir su beribiu pasitikėjimu, nes Tu esi mano Tėvas. Amen

KRISTAUS KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS

Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kančia Lk 22, 14 – 23, 49

34 DIENA

Sužinokite, ką iš tikrųjų reiškia kryžiaus ženklas, ir žegnokites kelis kartus per dieną nebe mechaniškai, o kaskart vis sąmoningiau.

33 DIENA

Ieškokite galimybių savanoriauti pačiose menkiausiose veiklose, daryti tai, ko kiti mažiausiai trokšta, ir tarnauti tiems, kurie mažiausiai to verti ir nedėkingiausi.

32 DIENA

Nuolat melskitės už tuos, kurių teisės ir orumas yra paminami, ir už tuos, kurie jiems sukelia skausmą, melskitės už nusikaltėlių ir už jų aukas, pabėgėlius, tėvus, kenčiančius po aborto, ir už abortu nužudytus kūdikius, skurdo ir prekybos žmonėmis aukas. Ieškokite būdo, kaip galėtumėte jiems pagelbėti.

31 DIENA

Prieš darbą, namų ruošą ar studijas sąmoningai apsispręskite visa daryti iš meilės Dievui ir Jam aukoti su meile užtardami kokį nors asmenį ar melsdami dėl kokio nors ypatingo poreikio. Kiekvieną sekmadienį, kai per Mišias atnešame aukojimo atnašas, visas savo intencijas mintyse sudėkite ant patenos kartu su altoriaus duona.

30 DIENA

Per gavėnia atlikite piligriminę kelionę arba suplanuokite tai padaryti artimiausioje ateityje. Tai gali būti trumpa išvyka, kuriai nereikės daug pinigų: į vyskupijos katedrą, netoliese esantį vienuolyną ar automobiliu lengvai pasiekiamą šventovę. O jei yra noro ir finansinių galimybių, keliaukite į Romą, Fatimą ar Šventąją Žemę.

29 DIENA

Pasiryžkite kiekvieną vakarą prieš miegą atlikti sąžinės tyrimą. Peržvelkite visą dieną – mintis, žodžius ir veiksmus – ir įsitikinkite, ar viskas kilo ir meilės Dievui. Kur buvo nesėkmė ar klaida, paprašykite atleidimo.

PENKTASIS GAVĖNIOS SEKMADIENIS

Lozoriaus istorija: Jn 11, 1–45: Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas

28 DIENA

Aplankykite artimą savo kaimynystėje, kuris dėl ligos įkalintas tarp keturių sienų, o gal yra ligoninėje ar slaugos namuose, išdrįskite pasavanoriauti kalėjime. Gal netoliese gyvena našlaujantis ar išsiskyręs asmuo, kuris yra visai vienišas? Pakvieskite jį į namus pietų ar puodelio kavos.

27 DIENA

Kiekvieną penktadienį mąstykite apie mūsų Viešpaties kančią. Apeikite Kryžiaus kelio stotis. arba melskitės Rožinio Kančios slėpinius vienumoje, o dar geriau – su kitais, ypač su savo šeima.

26 DIENA

Įpraskite kasdien melstis Šventojo Tėvo intencija, kuri tikrai yra visuotinė. Praplėskite savo širdį ir melskitės bent už vieną ypatingą poreikį, išeinanti už jūsų gimtosios šalies ribų. Paieškokite organizacijos, per kurią galėtumėte prisidėti, kad šis poreikis būtų patenkintas.

25 DIENA

Pradėkite su šeima melstis Rožinį. Jei tai darysite kartą per savaitę, pabandykite penktadienį arba sekmadienį. Jei meldžiatės Rožinį kasdien: Džiaugsmo slėpiniai – pirmadienį ir šeštadienį, Šviesos slėpiniai – ketvirtadienį, Kančios slėpiniai – antradienį ir penktadienį, Garbės slėpiniai – trečiadienį ir sekmadienį. Jei per sunku melstis visą dalį, pradėkite nuo vieno slėpinio. Įtraukite visus šeimos narius: mąstymą ar Šv. Rašto ištrauką teskaito vis kitas asmuo. Melsdamiesi įsivaizduokite, kaip Marija kartu su jumis svarsto tikėjimo slėpinius ir meldžiasi, kad jūsų tikėjimas augtų.

24 DIENA

Perskaitykite kokio nors šventojo biografiją, pavyzdžiui, neseniai kanonizuotų popiežių Jono XXIII ar Jono Pauliaus II. Jei labiau patinka klausytis, o ne skaityti, susiraskite garsinę knygą.

23 DIENA

Prieikite prie nesvarbiausio, nepopuliariausio, labiausiai ignoruojamo asmens savo mokykloje, darbovietėje, gyvenamojoje aplinkoje ar toje socialinėje grupėje, kuriai priklausote. Nusišypsokite tam asmeniui ir nuoširdžiai juo pasidomėkite. Paklauskite, kaip jam sekasi, kas jam rūpi, kuo jis domisi, kaip reikalai šeimoje. Atidžiai jo klausykite.

KETVIRTASIS GAVĖNIOS SEKMADIENIS

Malonė † Jn 9, 1–41: Jis nuėjo, nusiplovė ir sugrįžo regintis

22 DIENA

Per gavėnią pakvieskite ką nors, nepratusį reguliariai dalyvauti Šv. Mišiose, kartu nueiti į bažnyčią. Tai gali būti neaktyvus katalikas, kitos denominacijos krikščionis, tikintysis, išpažįstąs kitą religiją, pavyzdžiui islamą, ar visai nebažnytinis žmogus, neišpažįstantis jokios religijos.

21 DIENA

Kartu su Šventuoju Raštu paskaitykite ir Bažnyčios Tėvų tekstus. Trumpų Bažnyčios Tėvų tekstų ištraukų gavėnios temomis, galite rasti internete.

20 DIENA

Per šią gavėnią suplanuokite kontempliatyvias rekolekcijas ar vadinamąją dykumos dieną. Tai gali būti pusdienis gamtoje ar bažnyčioje. Jei laikas leidžia, išvykite dienai, dar geriau – savaitgaliui su viena ar dviem nakvynėmis. Per rekolekcijas galite daug skaityti ar klausyti paskaitų. Bet stenkitės kiek įmanoma labiau šlietis prie Šventojo Rašto, liturgijos, grožėtis gamta ir būti tyloje. Per rekolekcijas ar jų pabaigoje užsirašykite, ką Šventoji Dvasia, jūsų manymu, jums kalba: įstrigusias Rašto eilute, sprendimus ar pasiryžimus, kuriuos priėmėte.

19 DIENA

Užmegzkite santykį su šv. Juozapu, Jėzaus globėju. Prašykite, kad jis kasdien prisidėtų prie jūsų maldos, kai meldžiatės už visus tėvus, kurie tokie svarbūs jūsų gyvenime, nepamirškite Šventojo Tėvo, vyskupų, kunigų ir diakonų – ne tik savo parapijos, bet ir viso pasaulio.

18 DIENA

Atleiskite tiems, kas įskaudino jus ar jūsų mylimuosius. Pamąstykite apie asmenį, kuris jus labiausiai užgavo ar labiausiai erzina. Kasdien kelias minutes dėkokite Dievui už tą asmenį ir prašykite Viešpaties jį laiminti.

17 DIENA

Įsipareigokite kasdien lėtai ir mąsliai pasimelsti „Tėve mūsų”. Stenkitės tai daryti tris kartus per dieną – ryte, vidurdienį ir vakare.

TREČIASIS GAVĖNIOS SEKMADIENIS

Versmė vandens, trykštančio į amžinąjį gyvenimą Jn 4, 5-42

16 DIENA

Užuot žiūrėję pasaulietiškus filmus savaitgalio pramogai, paieškokite tokių, kurie praturtins jūsų dvasinį gyvenimą.

15 DIENA

Per gavėnią kasdien ryto maldoje ar prieš miegą melskitės Confiteor: „Prisipažįstu Visagaliam Dievui ir jums, broliai ir seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu kaltas, esu kaltas, esu labai kaltas. Todėl prašau Švenčiausiąją Mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius, ir jus, broliai ir seserys, melsti už mane Viešpatį Dievą.”

14 DIENA

Užeikite kokią dieną į artimiausią bažnyčią ir pabūkite Švenčiausiojo Sakramento adoracijoje. Nesvarbu, ar Jis išstatytas monstrancijoje, ar paslėptas tabernakulyje: malda Eucharistijos artume yra galinga. Jei galite, pabūkite eucharistinio Jėzaus akivaizdoje bent pusvalandį.

13 DIENA

Ar pažįstate ką nors, kas šį Velyknaktį ruošiasi priimti Krikštą ar Sutvirtinimą? Jei ne, sužinokite, kas lanko katechumenatą jūsų parapijoje, ir dvasiškai „įsivaikinkite” bent vieną asmenį – už jį aukokite savo gavėnios apsimarinimus ir atgailas, malda lydėdami visus, kurie ruošiasi per Velykas susivienyti su Bažnyčia.

12 DIENA

Pasiryžkite kasdien paskaityti Šventąjį Raštą. Apsvarstykite galimybę įsitraukti i parapijos Biblijos studijų grupę, įsigykite Biblijos kurso CD ar DVD, kad daugiau sužinotumėte apie Dievo Žodį. Per gavėnią Mišių skaitiniai yra taip tematiškai suskirstyti, kad puikiai tinka Biblijos studijoms. Įsigykite „Magnificat”, įeikite į „lk.katalikai.lt” ar išmaniojo telefono programėlę „Valandų liturgija” ir galėsite kasdien sekti Mišių skaitinius ar melstis Liturgines valandas.

11 DIENA

Per gavėnią (geriausia per Didžiąją savaitę) raskite progą su bičiuliais pasižiūrėti Melo Gibsono filmą „Kristaus kančia”,  Marko Wahlbergo filmas “Tėvas Stju” (Father Stu) ir paskui aptarkite.

ANTRASIS GAVĖNIOS SEKMADIENIS

Kristaus atsimainymas Mt 17, 1-9

10 DIENA

Išmokite, kokie yra gailestingumo darbai kūnui ir sielai. Apsispręskite ir pasirinkite bent vieną, kuri pradėsite įgyvendinti per šią gavėnią.

Septyni gailestingumo darbai kūnui: išalkusį pavalgydinti, ištroškusi pagirdyti, vargšą (nuogą) aprengti, keleivį (benamį) priglausti, ligonį aplankyti, kalinį sušelpti, mirusį palaidoti.

Septyni gailestingumo darbai sielai: nemokantį pamokyti, abejojančiam patarti, nuliūdusį paguosti, pikta darantį sudrausti, įžeidimus atleisti, nuoskaudas nukęsti, melstis už gyvus ir mirusius.

9 DIENA

Įpraskite kasdien dalyvauti Mišiose. Jei negalite nueiti į Šv. Mišias kasdien, pasistenkite iš dėkingumo už Kristaus auką nueiti bent penktadieniais ir sekmadieniais. O gal surasite galimybę ir dar kokią dieną ar dvi per savaitę.

8 DIENA

Sužadinkite dvasinį apetitą. Atraskite sau tinkamą pasninko formą, atsižvelgdami į savo amžių, sveikatos būklę ir užimtumą. Vieni pasninkauja su duona ir vandeniu trečiadieniais ir penktadieniais. Kiti per visą gavėnią susilaiko nuo saldumynų ar alkoholio. Treti vieną ar kelias dienas per savaitę nieko nevalgo ir neužkandžiauja nuo ryčių iki vakarienės, o pietų valandą skiria maldai ir vidurdienio Mišioms.

7 DIENA

Psalmynas – oficiali Katalikų Bažnyčios maldų knyga. Melskimės bent po vieną psalmę kasdien. Kai įprasite, melskitės daugiau – dvi, tris psalmes. Geriausiai tai daryti meldžiantis Valandų liturgiją, kurią lengvai rasite internete ar per programėlę „Valandų liturgija”.

6 DIENA

Raskite bent dešimt minučių per dieną padėkoti Dievui už viską, ką Jis jums gero padarė, už ką esate Jam dėkingi… ir tik tada prašykite. Tai galite daryti pakeliui į darbą, mokyklą ar veždami vaikus į mokyklą.

5 DIENA

Kasdien skirkite laiko tyliai maldai. Nekalbėkite visą laiką patys: bent dalį maldos praleiskite klausydamiesi Dievo per Šventąjį Raštą ir tylą.

PIRMASIS GAVĖNIOS SEKMADIENIS

Kristaus gundymas

4 DIENA

Patyrinėkite savo įpročius. Gal ko nors kurį laiką galėtumėte atsisakyti? Puodelio mėgstamas kavos? Antro bokalo alaus? Vakarienės restorane? O gal filmų kino teatre? Atsisakę sutaupytus pinigus atiduokite stokojantiems. Pasninkaudami ir dalydami išmaldą nepamirškime skirti jam daugiau laiko maldoje. Juk ant Atsimainymo kalno Dievas neprašė mūsų atsisakyti šokolado. Pristatęs Jėzų, kaip savo mylimąjį Sūnų, Tėvas davė mus aiškų paliepimą. Jis pasakė „Klausykite jo”

3 DIENA

Bent kartą per gavėnią nueikite išpažinties, nuodugniai ištyrę savo sąžinę. Violetinė atgailos spalva yra ir karališkumo spalva: dabar metas atpažinti savo tikrąją tapatybę ir patvirtinti, kad iš prigimties esame laisvi mylinčio Tėvo, visatos Valdovo, vaikai, Jo Sūnūs ir Dukros.

2 DIENA

Patyrinėkite, kaip vartojate žiniasklaidą – naujienų, muzikos, sporto kanalus, televiziją ir socialines medijas. Apsispręskite, kaip galite sumažinti triukšmą ir atverti širdį maldai, tarnystei ir asmeniškam santykiui su kitu. Jei vairuojate, vietoj žinių, pramogų ar muzikos klausykitės katalikiškų radijo laidų, pokalbių ar garsinių knygų.

1 DIENA

Pelenai – nusižeminimo prieš Dievą ženklas. Priimkite pelenų barstymo apeigą ir kasdien melskite nusižeminimo malonės.

Leave a Reply

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *