Visą dieną

III GAVĖNIOS SEKMADIENIS

Suma aukojama už parapijos Gyvojo Rožinio maldininkus ir jų intencijomis. Maldos už lietuvius pasaulyje diena.