Šv. Mato atlaidai – įspūdinga dekanato šventė

Viešpats, palaiminęs mūsų buvimą, leido būti kartu šventės džiaugs­me. Šv. Mato evangelisto ir apašta­lo bažnyčioje – atlaidai, minima evangelijos žinios Lietuvai tūkstantmetė sukaktis. Argi tai ne simboliška? Rokiškio miesto 510 metų sukaktis – miestas pirmąsyk minimas dokumentuose – miesto augimo, gyvavimo visas laikmetis jau krikščioniškoje Lietuvoje.

Daug audrų, bangų ir vėjų atlai­kiusi katalikų Bažnyčia Lietuvoje tebėra gausiausia religinė bendruo­menė. Gausu ir problemų, padarytų aršaus ateizmo. Skaudu, bet ir dabar Gerajai naujienai – Evangelijai dalis save vadinančių katalikais neatveria širdžių, net nebando irtis į gilumą neišsenkančios Tiesos ir Gėrio versmės.

Šie atlaidai ir sykiu dekanato die­nos iškilmės kviečia mus nuolatiniam atsivertimui, atgailai, padėkai, nau­jam postūmiui gaivinti ir stiprinti ka­talikų bendruomenę, burtis, ben­drauti jungiamiems vieno Dievo, vie­no tikėjimo, pažinti ir mylėti Kristų, mylėti artimą plačiąja prasme, ne vien žodžiais, bet ir darbais, veikliąja meile. Pamąstykime, pasvarstykime apie tai savo širdyse.

Į šventę gražiai įsikomponavo naujo Tremtinių Kryžiaus atidengi­mas Liongino Šepkos parke šalia Tai­kos gatvės. Visų 19 parapijų žmonės rinkosi parke. Kryžių pašventino Pa­nevėžio vyskupas Jonas Kauneckas. Vėliau visi jungėmės į šventinę ei­seną, su giesmėmis ir malda eidami į Šv. Mato bažnyčią, dalyvavome pro­cesijoje.

Sumos šv. Mišias aukojo vyskupas Jonas Kauneckas, jas transliavo Marijos radijas. Rytinėse Votyvos šv. Mišio­se ir pertraukoje tarp jų giedojo cho­rai iš Biržų, Molėtų. Sumos Mišiose giedojo minėtų svečių ir Rokiškio tremtinių, senjorų bei Kultūros centro jungti­nis choras. Po Sumos koncertavo pa­rapijų atstovai. Kaip ir dera, visą šventės laiką lydėjo bendrystė prie suneštų vaišių stalo.

Rokiškėnai šios šventės metu būvo ne tik svečiais stebėtojais, bet ir aktyviais, svetingais, vaišingais da­lyviais priimant svečius iš visų dekanato parapijų. Tegu Dvasios vienybė mus jungia, džiugina ir augina Kristaus meilėje!

Zita STALAUSKIENE „Carito” narė

Leave a Reply

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *