LJD Kryžius Rokiškyje

2010 m. vasario 4 d. Pandėlio parapijos klebonas kun. Kostas Balsys, lydimas parapijos tikinčiųjų, perdavė Lietuvos Jaunimo dienų kryžių Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos tikintiesiems. Lietuvos Jaunimo dienų kryžius keliauja per visas Lietuvos bažnyčias ir kviečia parapijų jaunimą ruoštis artėjančioms Lietuvos Jaunimo dienoms.

2010 m. vasario 5 d. prieš vakaro šv. Mišias, Lietuvos Jaunimo dienų kryžius pagerbtas, apmąstant kryžiaus kelią (pa­gal „Ma­ni ami­che”, Lui­gi Gug­liel­mo­ni tekstus) „Draugiškos rankos“. Kryžiaus kelio maldą vedė kun. Mindaugas. Kryžiaus pagerbimo apeigos baigėsi Kryžiaus relikvijos pagerbimu ir šv. Mišių auka.

Sekmadienį, vasario 7 d. po 12 val. šv. Mišių, Rokiškio mokyklų moksleiviai, bažnyčioje susirinkusiems tikintiesiems, parodė paruoštą programėlę – ką jiems reiškia kryžius. Iš Rokiškio parapijos kryžius išlydėtas vasario 18 d.,  į Obelių parapiją. Lietuvos Jaunimo dienų kryžių perėmė šios parapijos klebonas kun. Saulius Kalvaitis lydimas parapijos jaunimo ir tikinčiųjų.

LIETUVOS JAUNIMO DIENŲ KRYŽIAUS KELIONĖS DIENORAŠTIS

Atvykimo diena 2010 02 04

Išvykimo diena  2010 02 18

Panevėžio vyskupija

Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato parapija

Rokiškio jaunieji maltiečiai, katalikiško jaunimo grupė, moksleiviai, šeimos, parapijos maldos grupelės.

Su LJD kryžiumi susitiko ne viena dešimtis žmonių.

Susitikimuose su LJD kryžiumi mus:

Palietė vi­sų gra­žiau­sia ir nuo­sta­biau­sia nau­jie­na: šio pa­sau­lio val­do­vai nė­ra pyk­tis, blo­gis ir mir­tis. Jie vi­siems lai­kams nu­ga­lė­ti Pri­si­kė­lu­siojo Jė­zaus.

Nustebino Kaip pa­si­keis­tų žmo­giš­ki ry­šiai, jei nie­kas ne­be­at­mes­tų ki­tų, o kaip tik pri­si­min­tų, kad Die­vo aki­vaiz­do­je – di­džiau­sias tas, ku­ris la­biausiai tar­nauja.

Supratom, kad nė­ra di­des­nės mei­lės, ne­gu sa­vo gy­vy­bę už drau­gus ati­duo­ti.

Tik ati­da­vus sa­ve, gims­ta gy­vy­bė ir kles­ti mei­lė.

Atsiminsi, kad Jėzaus pa­vyz­džiu sek­da­mi, sa­vo ran­komis turime siekti padėti­ ir sta­ty­ti, o ne ar­dy­ti ir griau­ti, glos­ty­ti, o ne stumdyti, tar­nau­ti, bet ne bū­ti ap­tar­nau­ja­mais, kad pyk­tis iššaukia nau­ją pyk­tį. Tik mei­lė ga­li pa­sau­lį iš­gel­bė­ti.

Norim palinkėti Ne­si­leis­ki­te su­klai­di­na­mi ran­kų, su­kaus­ty­tų gran­di­nė­mis, ku­rios ne­su­ra­ki­na nei mylinčios Jėzaus šir­dies, nei  žodžio. Su­si­ka­bin­ki­te ran­ko­mis su Kristumi ir bū­si­te laisvi.

One comment

  1. Džiugu, kad aktyvus parapijos jaunimas. Kitiems dekanatams tenka tik guostis viltimi, kad gali būt daugiau jaunimo ir jų šventovėse. Su­si­ka­bin­ki­te ran­ko­mis su Kristumi ir bū­si­te laisvi.

Leave a Reply

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *